ในการเพิ่มวันสวดพระอภิธรรม จากแพ็กเกจมาตรฐาน ที่จำนวนแขก 50 ท่าน/วัน ค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่วันละ 25,000 บาท (ค่าศาลา ค่าเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าผ้าบังสุกุล ค่าดอกไม้ถวายพระสงฆ์ ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าพนักงานต้อนรับ ค่าพนักงานทำความสะอาด ค่าพนักงานเสิร์ฟ และค่าบริการ)

หมายเหตุ ราคาไม่รวมการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนดอกไม้ประดับหีบ ถัดจากชุดแรก และไม่รวมดอกไม้ประดับเมรุ