เจ้าภาพสามารถเพิ่มดอกไม้ประดับเมรุได้ในวันฌาปนกิจ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง(ถ้ามี) อย่างไรก็ดี ฟิวเนอรัล แพลน มีแนวทางที่แนะนำ ดังนี้

  1. ทำการประดับดอกไม้ใหม่ทั้งหมด
  2. นำดอกไม้ประดับหีบย้ายมาที่เมรุ และทำการประดับเพิ่ม/ซ่อมแซมบางส่วน
  3. นำดอกไม้ประดับหีบย้ายมาที่เมรุ ไม่มีการเพิ่มเติมดอกไม้ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
  4. ไม่ประดับดอกไม้ที่เมรุ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ตัวอย่าง ดอกไม้ประดับหีบศพ และดอกไม้ประดับเมรุ