เจ้าภาพ สามารถติดต่อผู้ให้บริการจัดดอกไม้ในพิธีเอง โดยฟิวเนอรัล แพลน จะทำเป็นส่วนลด 18,000 บาท คืนให้กับเจ้าภาพ

หมายเหตุ เจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจริง หากวัดมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการนำร้านดอกไม้ภายนอกเข้ามาจัดที่วัด