เจ้าภาพ สามารถจัดเตรียมของที่ระลึกงานฌาปนกิจเองได้ โดยฟิวเนอรัล แพลน จะทำเป็นส่วนลด 6,500 บาท คืนให้กับเจ้าภาพ