เจ้าภาพสามารถเพิ่ม หรือ ลด รายการต่างๆจากในแพ็กเกจจัดงานศพได้ เช่น เพิ่มจำนวนแขก เพิ่มจำนวนผู้ทอดผ้าบังสุกุล เพิ่มอาหารว่างและน้ำดื่ม เพิ่มช่างภาพ หรือ ไม่เอาของที่ระลึกงานฌาปนกิจ และไม่ลอยอังคาร เป็นต้น โดยฟิวเนอรัล แพลน จะทำการปรับปรุงค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม/ส่วนลด และแจ้งให้เจ้าภาพทราบในการเรียกชำระค่าบริการ