เจ้าภาพ สามารถติดต่อ ดำเนินการเคลื่อนย้าย และสั่งหีบศพจากผู้ให้บริการรายอื่นได้โดยฟิวเนอรัล แพลน จะทำเป็นส่วนลด 18,000 บาท คืนให้กับเจ้าภาพ